UWAGA - przeglądarka ma wyłączoną obsługą JAVASCRIPT

Do prawidłowego działania strony, niezbędna jest włączona obsługa JAVASCRIPT w przeglądarce.

Jednostki wojskowe Rosji


1.  KADRA DOWÓDCZA

 

Na czele armii Carstwa Moskiewskiego stał sam car. W kampaniach dowodzili jednak zaufani wojewodowie, wybierani przez władcę. Otrzymywali oni tytuł pierwszego wojewody i dowodzili tzw. wielkim pułkiem. Pułkami wojewodzińskimi (odpowiedniki dywizji) dowodzili wojewodowie. Na czele zwykłych pułków widzimy pułkowników zwanych gołowa. W pułkach nowego stroja kadra wyglądała podobnie jak w armiach zachodnioeuropejskich - regimenty były dowodzone przez pułkowników (oberszterów) lub podpułkowników.

 


 

 

 


2.  JAZDA POMIESTNA: DWORIANIE I DZIECI BOJARSKIE

 

Dzieci Bojarskie

 

Dzieci Bojarskie to formacja średniej jazdy, składająca się ze szlachty rosyjskiej zwanej ?opołczenie? (pospolite ruszenie). W jej skład wchodziła uboga część szlachty ? stawiająca się na służbę osobiście. Za swe powinności otrzymywali nadania ziemskie lub żołd pieniężny. Najdzielniejszych i najbardziej bitnych z ?dzieci bojarskich? formowano w sotnie podjazdowe. Uzbrojenie ich było różne, w zależności od zamożności szlachcica, a instrukcje co do uzbrojenia były dość ogólne, podobnie jak w polskim pospolitym ruszeniu. Stawiali się na służbę wyposażeni w szable, buławy, krótkie włócznie, łuki lub długą broń palną. Podobnie było z uzbrojeniem ochronnym ? nie było ono jednolite.

 

Dziecki bojarskie

Dziecki bojarskie z rohatynami

3.  STRZELCY ( w przygotowaniu)


4.  RAJTARIA MOSKIEWSKA

 

Rajtarzy Moskiewscy - formację tę po raz pierwszy utworzono w Państwie Moskiewskim w 1632 roku, jednak w większych ilościach pojawiła po roku 1654 w czasie wojny z Polską i Litwą. Stanowili główną siłę uderzeniową jazdy moskiewskiej w drugiej połowie XVII wieku. Oparta była ona na wzorcach i regulaminach zachodnioeuropejskich, także dużą część kadry dowódczej stanowili oficerowie cudzoziemscy. Dominowała wysoka dyscyplina, nacisk na dobre wyszkolenie oraz jednolite uzbrojenie- w większości importowane. Rajtarzy byli jazdą uzbrojoną w długą broń palną (arkebuzy), parę pistoletów i pałasz lub szablę. Uzbrojenie ochronne składało się z metalowego hełmu-szyszaka w typie zachodnim i kirysu.

 


 

 

 


5.  SOŁDACI


Sołdaci ? jedna z jednostek ?nowego stroja?. Jako formacja pikiniersko ? muszkieterska, tworzona na wzór zachodni uchodziła za reprezentującą wysoki poziom wyszkolenia i dużą siłę ognia. Głównym uzbrojeniem piechoty był muszkiet lontowy oraz szpada, a pikinierzy posiadali również piki, pancerze oraz hełmy. Dodatkowo, część sołdatów uzbrojona była w berdysze. Formacja ta w drugiej połowie XVII wieku stała się trzonem armii moskiewskiej. Regimenty sołdackie dowodzone były najczęściej przez oficerów pochodzących z Europy Zachodniej: państw niemieckich, Anglii i Szkocji. Szeregowców rekrutowano lokalnie, także spośród Kozaków i Tatarów. Sołdaci otrzymywali od państwa broń, proch i ołów, jednak sami musieli zaopatrzyć się w stroje, przez co regimenty (poza nielicznymi wyjątkami) nie miały jednolitej 'barwy'.
6.  DRAGONIA MOSKIEWSKA

 

Dragonia Pograniczna była formacją ?nowego stroja?. Rekrutowana w XVII wieku z chłopów, w celu ochrony ziem pogranicznych. Służba zwalniała ich od wszelkich innych powinności. Ich głównym zadaniem była ochrona południowych rubieży kraju przed Tatarami. Jednostka o charakterze milicyjnym, dragonią była tylko z nazwy, gdyż w znacznej części nie posiadali oni koni, a jeśli je mieli, to spieszali się natychmiast na widok przeciwnika. Ich uzbrojenie składało się z piszczela i krótkiej piki. Na polu walki tworzyli formację pikiniersko- muszkieterską, wykorzystywano ich też w znacznej mierze do wszelkich prac saperskich.

 

 

7.  HUSARZE (w przygotowaniu)


8.  KOZACY SŁUŻEBNI
(w przygotowaniu)

 

9.  TATARZY KAZAŃSCY I ASTRACHAŃSCY

 

10.  KOZACY DOŃSCY I JAICCY

 

11.  BASZKIRZY I KAŁMUCY

 

12.  ARTYLERIA MOSKIEWSKA (w przygotowaniu)